مركز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران به عنوان يك مركز تحقيقاتي در سال 1380 تأسيس گرديد و فعاليت هاي علمي و پ‍ژوهشي را در راستاي شناسايي، بررسي و ارائه راهكار درباره مسائل زنان ايراني آغاز کرد. از سال 1383 اين مركز با تصويب هيئت رئيسه دانشگاه تهران علاوه بر انجام امور تحقيقاتي و با توجه به تاثيري كه تحصيلات تكميلي بر پيشبرد بهتر امر پژوهش دارد، عهده دار آموزش دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مطالعات زنان گرديد و تا كنون اقدام به پذيرش دانشجو در 5 دوره كارشناسي ارشد نموده است. در حال حاضر اين مركز درمحل پردیس مرکزی دانشگاه تهران مستقر بوده و به عنوان يك مؤسسه پژوهشي- آموزشي ميان رشته اي مستقل در حال فعاليت است.