سردبیران سردبیران

سردبیر مجله زن در توسعه و سیاست: سرکار خانم دکتر سهیلا صادقی فسایی

سردبیر مجله زن در فرهنگ و هنر: سرکار خانم دکتر عزت ملا ابراهیمی