کتاب ها

کتاب ها


کتاب های منتشر شده:

 

1- کتاب روش رهایی بخش؛ نویسنده دوالت، مارجوری ال، ترجمه دکتر هوشنگ نایبی، تهران؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، 1385
2- کتاب مطالعه ابعاد جنسیتی برنامه های سوم و چهارم توسعه و بررسی میزان تحقق اهداف جنسیتی؛ تألیف دکتر سهیلا صادقی فسایی؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه ،1387
3-کتاب جنسیت و توسعه؛ ترجمه دکتر زهره فنی، تهران؛ مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، 1387

4- کتاب مقالات برگزیده ی  سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، بهار 1397 (هشت جلد)؛انجمن جامعه شناسی ایران و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران؛ انتشارات آگاه، 1398

جلد اول: آسیب های زنان و خانواده

جلد دوم: آسیب های شهری و سکونت گاهی

جلد سوم: آسیب های کودکان ، نوجوانان ، جوانان و سالمندان

جلد چهارم: آسیب های نوپدید خانواده، بزهکاری ، جرم و جنایت

جلد پنجم: اعتیاد

جلد ششم: آسیب های فضای مجازی

جلد هفتم: آسیب های اقتصادی

جلد هشتم: مسائل و مشکلات اجتماعی

5- کتاب مفاهیم کلیدی در مطالعات جنسیت و زنان؛ نویسنده جین پیلچر و ایملدا ولهان، ترجمان: صدیقه شکوری راد و محمدرضا مرادی طادی؛ ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران ،1399