آرشیو روزنامه های اسفند 98

آرشیو روزنامه های اسفند 98


تاریخ : 3  اسفند ماه  1398

  روزنامه آفتاب یزد :

وعده های رئیس جمهور به زنان

  روزنامه شروع:

معصومه ابتکار : تهیه سامانه رصد تحقق عدالت جنسیتی در معاونت امور زنان

  روزنامه مستقل:

نرگس آبیار نشان زنان راهبر 2020  را دریافت کرد.