جلسه با خیرین یزد در زمینه کنگره بین المللی گوهرشاد

جلسه با خیرین یزد در زمینه کنگره بین المللی گوهرشاد


جلسه با خیرین یزد در زمینه کنگره بین المللی گوهرشاد

1401/03/03

جهت ارتقا اجرای کنگره بین المللی گوهرشاد، جلسه ای در تاریخ 3 خرداد 1401، جلسه شورای دانشگاه با حضور معاون محترم حوزه ریاست جناب آقای دکتر شهبازی، برخی اعضای شورای سیاست گذاری کنگره: سرکار خانم دکتر حقیرالسادت و خیر یزدی (جناب آقای مهندس مجید ذهبی) برگزار گردید. در ابتدا، اهداف کنگره و محورها ذکر شد. در ادامه به فعالیتهای مدنظر در کنگره اشاره گردید تا بتوان از حمایتهای معنوی خیرین در هریک از موارد بهره برد.

-