دوره آموزشی جنبه‌های روانشناختی خانواده برگزار گردید

دوره آموزشی جنبه‌های روانشناختی خانواده برگزار گردید


-

دوره آموزشی جنبه‌های روانشناختی خانواده برگزار گردید

1402/03/01

این دوره آموزشی با حضور فعال جمعی از کارکنان دانشگاه در کتاب‌خانه مرکز زنان و خانواده دانشگاه تهران با تدریس دکتر طاهره ثقت الاسلام (دانشیار پسادکتری و پژوهشگر مدعو مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران) از اول خرداد به مدت ۱۰ جلسه به صورت هفتگی برگزار می‌گردد.

 

-