رئیس فعلی

رئیس فعلی


سرکار خانم دکتر ملیحه شیانیزمان ریاست از سال 1394 تا آخر دی ماه 1400

ایشان دکترای جامعه شناسی و دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستند. قبل از ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران مسئولیت های اجرایی و مدیریتی از قبیل ریاست موسسه تحقیقات و تعاون دانشگاه تهران، سرپرستی مرکز پژوهش های گردشگری دانشگاه تهران، سرپرستی مرکز مطالعات آسیب‎های اجتماعی نوجوانان و جوانان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی را به عهده داشته است. علاوه بر آن عضو مرکز مدیریت رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، شورای راهبردی، فرهنگی و اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران، شورای سیاستگذاری زنان شهرداری تهران ، انجمن جامعه‎ شناسی ایران و .. بوده است. ایشان در حوزه های زنان، شهروندی، مشارکت، گردشگری، سرمایه اجتماعی و ... دارای کتب، پژوهش و مقالات متعددی هستند.