مادران کار (نخستین راهنمای جامع زنان کارآفرین)

مادران کار (نخستین راهنمای جامع زنان کارآفرین)


انتشارات دانشگاه تهران

عنوان : مادران کار (نخستین راهنمای جامع زنان کارآفرین )

نویسندگان : رضا یادگاری، مهشید سنایی فرد

تعداد صفحات: 210

ناشر : انتشارات دانشگاه تهران