معرفی کتاب 05

معرفی کتاب 05


جامعه شناسی مشارکت سیاسی زنان

پدیدآورندگان : نویسنده: مسعود دارابی

موضوع : زنان - ایران - فعالیتهای سیاسی , زنان - فعالیتهای سیاسی , زنان - ایران - وضع سیاسی
ناشر : اندیشه ظهور
محل نشر : تهران
"جامعه‌ی ما در سده‌ی اخیر، خصوصا دهه‌ی اخیر، دگرگونی‌های پرشتابی را درباب منزلت و نقش زن به خود دیده و انقلاب اسلامی این تحولات را تندتر و امیدوارکننده‌تر کرده است. یکی از اهداف انقلاب این بوده است که جایگاه و نقش زنان و مردان را در جامعه نسبت به یک‌دیگر اصلاح کند. بدین معنی که با اصلاح و ارتقای جایگاه زنان به مقام شامخی که اسلام به آنان داده است، جایگاه و منزلت مردان نیز در ارتباط با آنان ارتقا یافته و با این کار مدلی از جامعه‌ی اسلامی نمونه به نمایش درآید. موضوع مشارکت سیاسی زنان از موضوعاتی است که در عمق این بحث قرار دارد. اگر بخواهیم جامعه‌ای متوازن داشته باشیم باید نقش سیاسی زنان را در کنار نقش سیاسی مردان بپذیریم و از توانایی‌های بالقوه‌ی آنان نیز استفاده کنیم. نگارنده در کتاب حاضر به بررسی وضعیت مشارکت سیاسی زنان در جامعه، دیدگاه‌ها و نگرش‌های سیاسی آنان و عوامل تسهیل‌کننده و یا بازدارنده‌ی مشارکت سیاسی زنان می‌پردازد. درادامه نیز نظریه‌هایی را برای این مشارکت و به‌کارگیری زنان در فضای جامعه مطرح می‌کند."