معرفی کتاب 06

معرفی کتاب 06


عنوان : زن و قدرت

پدیدآورندگان : نویسنده: پردیس قندهاری , ویراستار: علیرضا حسن‌زاده
موضوع : زنان - ایران - مسائل اجتماعی و اخلاقی - نمونه پژوهی , خانواده
ناشر : سازمان ‌میراث‌ فرهنگی‌ کشور، پژوهشکده ‌مردم‌شناسی
محل نشر : تهران
"کتاب حاضر شامل بررسی مردم شناختی و عرصه ها و مصادیق قدرت در چند خانواده تهرانی است. که با این موضوعات به طبع رسیده است. "نگاهی به جامعه و موضوع مورد مطالعه"، "متن به عنوان ابزار شناخت" و "دگرگونی حوزه های اعمال قدرت". "کتاب زن و قدرت را می توان در حوزه مردم شناسی فرهنگی و جنسیت طبقه بندی کرد، چرا که در این تحقیق به خوبی می توان نگرش های افراد جامعه مورد بررسی (زنان) را مورد جنسیت و مفهوم زنانگی و مرادنگی (که از مفاهیم اساسی در حوزه انسان شناسی و مردم شناسی جنیست است) و تحول آن در گذر زمان دریافت. در این تحقیق سعی شده جغرافیای روابط قدرت در خانواده (برمبنای قدرت تصمیم گیری) ترسیم شود. این جغرافیا به سه حوزه کلی تقسیم می شود که با یکدیگر و تعامل و رفتار متقابل دارند"."