نشریه پلیس زن

نام نشریه : پلیس زن

دوره نشریه : دو فصلنامه

رتبه علمی : علمی - ترویجی (علوم انسانی)

موضوع : مطالعات (انتظامی - اجتماعی)

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم انتظامی امین - مجتمع آموزشی زنان پلیس