نشست تخصصی نقش اندیشکده ها و نهادهای آموزشی پژوهشی در توسعه و پیگیری مطالبات زنان

نشست تخصصی نقش اندیشکده ها و نهادهای آموزشی پژوهشی در توسعه و پیگیری مطالبات زنان


-

نشست تخصصی نقش اندیشکده ها و نهادهای آموزشی پژوهشی در توسعه و پیگیری مطالبات زنان

1401/09/20

متن کامل خبر

-