همکاران

همکاران


همکاران مرکز

 

سمت نام و نام خانوادگی رایانامه تلفن
معاونت علمی  سرکارخانم دکتر فاطمه ترابی   fatemeh_torabi@ut.ac.ir  61113125-6
مسئول دفتر سرکار خانم سحر رنجبر sahar_ranjbar@ut.ac.ir 61113125-6
رئیس حسابداری جناب آقای حمید اله غضنفری hamidghazanfari@ut.ac.ir 61117907
کارشناس مسئول کتابخانه سرکار خانم طاهره نصیریان tnasirian@ut.ac.ir 61113125-6
کارشناس نشریه زن در فرهنگ و هنر سرکار خانم مژگان عروجی kh_oroji@ut.ac.ir 66970597
کارشناس نشریه زن در فرهنگ و هنر سرکار خانم زهرا قائمی اقدم   66970597
کارشناس نشریه زن در توسعه و سیاست سرکار خانم عطیه هنردوست eco.a.honardost@ut.ac.ir 66970597
کارشناس امور اداری جناب آقای علی اصغر تمرتاش ali_tamartash@ut.ac.ir 61113125-6
کارشناس فرابری داده ها سرکار خانم روشنک روشن شاد roshanshad@ut.ac.ir 61113125-6