وبینار اقدامات انجام گرفته در حوزه کارآفرینی، چالش ها و انتظارات

وبینار اقدامات انجام گرفته در حوزه کارآفرینی، چالش ها و انتظارات


1400/09/17

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران با مشارکت گروه کارآفرینی و توانمندسازی انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی وبیناری تحت عنوان " اقدامات انجام گرفته در حوزه کارآفرینی، چالش ها و انتظارات" با سخنرانی خانم خاطره استاد رضایی - رئیس کمیسیون بانوان و مسئولیت اجتماعی اتاق تعاون ایران و رییس شبکه تعاون تجارت ایران - در روز چهارشنبه 17 آذر 1400 از ساعت 12:30 لغایت 14 به آدرس وبیناری : http://vroom.ut.ac.ir/res  برگزار کرد.