چهارمین نمایشگاه یافته ها و دستاوردهای برگزیده پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

چهارمین نمایشگاه یافته ها و دستاوردهای برگزیده پژوهش و فناوری دانشگاه تهران


1393/12/14

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در چهارمین نمایشگاه یافته ها و دستاوردهای برگزیده پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، از تاریخ دوازده اسفند 1393 لغایت چهارده اسفند 1393 در غرفه شماره 43 مستقر گردید. در این نمایشگاه ، دستاوردهای این مرکز به عرصه نمایش گذاشته شد و به سوالات و پرسش های بازدید کنندگان پاسخ داده شد.