کارکنان

کارکنان


عضو هیات علمی پژوهشی : سرکار خانم دکتر صدیقه شکوری راد

پژوهشگر اجتماعی: جناب آقای دکتر محمد مهدی فتوره چی

معاون اجرایی : سرکار خانم سحر رنجبر

مسئول دفتر : سرکار خانم زهرا قائمی

رئیس حسابداری : جناب آقای حامد ناصحی

مسئول کتابخانه : سرکار خانم طاهره نصیریان

مدیر اجرایی فصلنامه زن در توسعه و سیاست: سرکار خانم عطیه هنردوست

مدیر اجرایی فصلنامه زن در فرهنگ و هنر: سرکار خانم دکتر منصوره شهریاری

مسئول کامپیوتر: سرکار خانم روشنک روشن شاد

دیگر همکاران:  سرکار خانم مژگان عروجی