کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی- خشونت خانگی و راهکارهای مقابله با آن برای نوجوانان 13 تا 15 سال

کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی- خشونت خانگی و راهکارهای مقابله با آن برای نوجوانان 13 تا 15 سال


انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران برگزار کرد:

کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع  خشونت خانگی و راهکارهای مقابله با آن برای نوجوانان ( 13نوجوانان تا 15 سال)

 پنج شنبه 11 شهریور 1400 ساعت 15