کتاب مطالعه ابعاد جنسیتی برنامه های سوم و چهارم توسعه

کتاب مطالعه ابعاد جنسیتی برنامه های سوم و چهارم توسعه


انتشارات دانشگاه تهران

عنوان  کتاب : مطالعه ابعاد جنسیتی برنامه های سوم و چهارم توسعه و میزان تحقق اهداف جنسیتی در برنامه سوم توسعه

تالیف: دکتر سهیلا صادقی فسایی- سمیرا کلهر

تعداد صفحات : 118

ناشر : انتشارات دانشگاه تهران