گروه مطالعات عشایر و زنان

گروه مطالعات عشایر و زنان


اسامی اعضای کار گروه:

مدیر : خانم دکتر منیژه مقصودی ( دانشیار گروه انسان شناسی دانشگاه تهران )

اعضاء :

 آقای علی مرادی (کارشناس ارشد جامعه شناسی، پژوهشگر اجتماعی در حوزه عشایر )

 

فعالیت های کار گروه:

برگزاری وبینار "بررسی پدیده زنانی که مرد می شوند" (29 آذر ماه 1399 ) توضیحات بیشتر

برگزاری وبینار "واقعیت های زندگی سردار بی بی مریم بختیاری" (27 بهمن ماه 1399 ) توضیحات بیشتر

برگزاری وبینار "زنان و مردان درمانگر بومی ترکمن صحرا" (15 شهریور ماه 1400 ) توضیحات بیشتر

برگزاری وبینار "نقش زنان عشایر در حفظ تنوع فرهنگی" (7 مهرماه 1400 ) توضیحات بیشتر

برگزاری وبینار "نقش زنان در پرورش شتر" (8 آبان ماه 1400 ) توضیحات بیشتر

برگزاری گارگاه آنلاین "روش های مشارکتی با تاکید بر تسهیلگری" (20 و 21  آذر ماه 1400 ) توضیحات بیشتر