گروه مطالعات عشایر و زنان

گروه مطالعات عشایر و زنان


اسامی اعضای کار گروه:

مدیر : خانم دکتر منیژه مقصودی ( دانشیار گروه انسان شناسی دانشگاه تهران )

اعضاء :

 آقای علی مرادی (کارشناس ارشد جامعه شناسی، پژوهشگر اجتماعی در حوزه عشایر )

 

فعالیت های کار گروه:

برگزاری وبینار "بررسی پدیده زنانی که مرد می شوند" (29 آذر ماه 1399 ) توضیحات بیشتر

برگزاری وبینار "واقعیت های زندگی سردار بی بی مریم بختیاری" (27 بهمن ماه 1399 ) توضیحات بیشتر