1400/04/29 - کارگاه آموزشی آنلاین مدیریت مصرف رسانه در خانواده 1400/04/29 - کارگاه آموزشی آنلاین مدیریت مصرف رسانه در خانواده

1400/04/29

گروه پژوهشی مطالعات زنان پژوهشکده ی مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران کارگاه آموزشی "مدیریت مصرف رسانه در خانواده" در تاریخ 28 و 29 تیر ماه 1400، با سخنرانی آقای دکتر مهدی فتوره چی،آقای دکتر سید بشیرحسینی، خانم دکتر بهاره نصیری، خانم دکتر آمنه بختیاری، خانم دکتر معصومه تقی زادگان و خانم دکتر سمیه تاجیک اسماعیلی برگزار کرد.