1400/05/08 - کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی خشونت خانگی علیه دختران نوجوان ، راهکارهایی برای پیشگیری 1400/05/08 - کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی خشونت خانگی علیه دختران نوجوان ، راهکارهایی برای پیشگیری

1400/05/08

انجمن ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی با همکار مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران برگزار کرد:

کارگاه آنلاین مددکاری اجتماعی با موضوع : " خشونت خانگی علیه دختران نوجوان ، راهکارهایی برای پیشگیری"

تاریخ برگزاری جمعه 8 مرداد 1400 ساعت 18 (1.5 ساعته) - رایگان