دولت ازبکستان و برنامه‌هایی با هدف پیشرفت زنان

مترجم: مشکات سخاوتی

 

کشور ازبکستان در طول سال‌ها توسعه‌ی مستقل، گام‌های بلندی را در جهت حمایت از حقوق و منافع قانونی زنان برداشته است. تامین مشارکت فعال آن‌ها در زندگی اقتصادی- اجتماعی و سیاسی- اجتماعی، دستاوردهای کم اهمیتی نیستند.

توسعه حقوق بنیادی زنان در چارچوب قانون

در مرحله‌ی اول، ضروری است که کار انجام شده در ازبکستان در جهت توسعه‌ی چارچوب قانونی در این حوزه (حوزه زنان) را گوشزد کنیم. در طول سال‌ها مدیریت کشور، حدودا ١٠٠ سند ملی و بین‌المللی را که برای حفظ منافع زنان هدف گذاری شده است، اتخاذ و تصویب کرده است. قانون اساسی کشور ازبکستان سندی اساسی  است که حقوق بنیادی زنان را تضمین می‌کند. این لیست هم‌چنین تعدادی احکام و مصوبات ریاست جمهوری ازبکستان و کابینه وزیران شامل  "تثبیت نقش زنان در دولت و ساخت جامعه"، به علاوه "معیارهایی برای حفظ سلامت مادر و بچه، شکل گیری نسل سالم" و بسیاری موارد دیگر را  دربرمی‌گیرد.

مسئولین، سالانه، برنامه‌ی ویژه‌ی دولت را تحت معیارهای سیستماتیکی که در جهتی خاص به اجرا درمی‌آید ، دریافت می‌کنند. این مساله در یک جهت یا جهاتی دیگر شرایط و کیفیت زندگی زنان ازبکستان را بهتر می‌کند.    

به علاوه ازبکستان یکی از اولین کشورها در آسیای مرکزی است که تعدادی از قراردادهای ایالات متحده و سازمان  بین‌المللی کار مثل " حذف همه ی اشکال تبعیض علیه زنان"، "حمایت از مادران" ،"تبعیض در رابطه با استخدام و اشتغال" و دیگر اسناد را تصویب کرده است. 

  تمرکز ویژه بر سلامت و آموزش زنان

توجه ویژه‌ای در کشور ازبکستان در رابطه با سیستم مؤثر مراقبت‌های بهداشتی ، به عنوان اولویتی که سلامت دختران و مادران را از طریق مجموعه‌هایی تامین می‌کنند، وجود دارد. برای رسیدن به این هدف، مراکز دارویی خاص در سراسر کشور باز شده‌اند، که به طور مؤثر شبکه گسترده‌ای از مؤسسات مراقبت‌های بهداشتی اولیه شامل مراکز دارویی روستایی را اداره می‌کنند. شبکه‌ای از مراکز غربالگری در ازبکستان دایر شده که بر سلامت مادران جوان و نوزادان نظارت دارد. 

در دیگر زمینه‌ها،  کشور ازبکستان به طور کامل حقوق زنان و دختران را برای دستیابی به آموزش از طریق سیستمی که سطوح اولیه،  ثانویه و بالاتر آموزش، فراهم می‌آورد، تضمین می‌کند. به علاوه نهادهای آموزشی، دانشگاه‌های پیشرفته، سالن‌های سخنرانی عمومی دانشگاهی و دانشگاه‌های کشور، اغلب متخصصان زن را به  کار می‌گیرند.    

به منظور تشویق دانش آموزان و دانشجویان هر ساله در همه‌ی مناطق ازبکستان، بسیاری از آن‌ها موفق به دریافت جایزه‌ی دولتی زولفیه ( نویسنده ی بزرگ قرن بیستم ازبکستان) می‌شوند. این معیار دختران را برای بیان کامل‌تر توانایی‌هایشان در رشته‌ی علمی ، آموزش، ادبیات و هنر، تشویق می‌کند،  هم‌چنین به آن‌ها  فرصتی می‌دهد تا  برای تحصیل در نهادهای آموزشی بالاتر کمک مالی دریافت کنند.   

 این نتایج بواسطه‌ی رویکردی منسجم، براساس اینکه نه تنها باید بنیاد قانونی مستحکمی ایجاد شود، بلکه شبکه‌ی سازمانی مؤثری برای اجرای قوانین وجود داشته باشد، به دست آمده است. به عنوان مثال، می‌توان به  تشکیل سازمان عمومی کمیسیون زنان ازبکستان، که ساز و کاری سازنده برای حمایت این بخش از جمعیت و حفظ حقوق و منافع مشروع آن‌ها شده است، اشاره کرد.   

سهم پر رنگ زنان در ساختارهای سیاسی  و اجتماعی

 عوامل مختلفی باعث افزایش سهم فعالتر زنان درحکومت شده است. علی‌الخصوص، امروزه آن‌ها ١٧درصد اعضای مجلس سنا و ١٦ درصد از نمایندگان اتاق قانونگذاری به حساب می‌آیند. در زمان مشابه، مشارکت زنان در سال‌های اخیر، تقریبا ٥ برابر افزایش داشته و شاخص‌های نمایندگی زنان در بخش‌های مدیریتی از ٤.۳درصد به ١٦ درصد رسیده است. 

 تعداد اعضا به لحاظ جنسیت  از طریق ایجاد یک جناح زنان دراحزاب سیاسی کشور عادلانه تر شده است. امروزه، برطبق کمیسیون زنان ازبکستان، سهم زنان در حزب لیبرال دموکراسی ازبکستان از ۳٥درصد به ۳۸درصد ، حزب دموکراتیک"میلی تیکلانیش" از ٤٠ درصد به ٤٦درصد، حزب دموکراتیک مردم از ٤١ به ٥٦، و حزب دموکراتیک جامعه "ادلات" از ٣۸ به ٤٩ درصد رشد یافته است.  

سهم زنان در دولت محلی و در ساختارهای مدیریتی زیر مجموعه‌های استانی افزایش یافته است. بنابراین به علاوه‌ی دوره‌ی قبل، سهم آنان از تعداد کل ریاست کمیسیون ساختارهای مدیریتی، از ٦.٩ درصدبه ٦.٢٥ درصد افزایش  یافته است.   

با این‌حال، این مسائل نقش زنان را در زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور گسترش می‌دهد. برای مثال در سال‌های اخیر سهم نیمی از  زنان جامعه ما در ساختار استخدام از ٤٤ به ٧.٤٥ درصد افزایش یافته است. هم چنین افزایشی در تعداد کارآفرینان زنی که تجارتشان را افتتاح کرده و به موفقیت‌های مهمی دست یافته‌اند، دیده می شود. برطبق گزارشات اخیر، ٤.٤٠ درصد سران شرکت‌های کوچک و ٧.١٣ درصد از سرمایه گذاری‌های کوچک از گروه زنان هستند.    

تلاش دولت دموکراتیک در راستای جامعه مدنی

این را باید خاطرنشان کرد که با درنظرگرفتن نقش کلیدی زنان در تربیت نسل سالم، ازبکستان تعدادی از فعالیت‌هایش را با برنامه‌های حمایت اجتماعی، برای آماده کردن آن‌ها اتخاذ کرده است. خصوصا به مادران غیرشاغل برای مراقبت از بچه‌ها تا دو سال مستمری پرداخت می‌شود. به علاوه قرارداد کار شامل منافعی مانند کمک مالی برای زنان در بارداری و زایمان می‌شود. مرخصی زایمان تا دو یا سه سالگی کودک و کاهش در ساعات کاری تا یک ساعت در صورتی که بچه‌هایشان کمتر از سه سال داشته باشند، ایجاد شده است.      

ساختار کشور ازبکستان به عنوان یک دولت دموکراتیک همراه با یک جامعه‌ی مدنی قوی، عامل اصلی رشد سهم سیاسی  و اجتماعی زنان است. واضح است که در طول سال‌های استقلال ازبکستان،  این موفقیت‌ها ( یعنی رشد سیاسی و اجتماعی زنان) به دست آمده است . بی شک زنان شرایط مطلوبی به جهت زندگی و کار دارند و آموزش نسل جوانتر برای رسیدن به یک ابزار جدی برای رساندن آن‌ها ( زنان) و کشور ازبکستان به دستاوردها و موفقیت‌های بزرگ، ادامه خواهد یافت.

منبع:

http://www.uzbekistanitalia.org/home/notizie/roleofwomeninmodernuzbekistan