کارکنان کارکنان

عضو هیات علمی پژوهشی : سرکار خانم دکتر صدیقه شکوری راد

معاون اجرایی : سرکار خانم سحر رنجبر

مسئول دفتر : سرکار خانم زهرا قائمی

رئیس حسابداری : سرکار خانم لیلا میرزائی

رئیس کتابخانه : سرکار خانم طاهره نصیریان

مدیر اجرایی فصلنامه زن در توسعه و سیاست: سرکار خانم عطیه هنردوست

مدیر اجرایی فصلنامه زن در فرهنگ و هنر: سرکار خانم زهرا قائمی

مدیر اجرایی مجله انگلیسی : جناب آقای توحید اسدی

مسئول کامپیوتر: سرکار خانم روشنک روشن شاد