کارکنان کارکنان

 

معاون اجرایی:  سحر رنجبر

مسئول دفتر:  زهرا قائمی

رئیس حسابداری:  حامد ناصحی

مسئول کتابخانه:  طاهره نصیریان

مسئول کامپیوتر:  مهندس روشنک روشن شاد

 

عضو هیات علمی پژوهشی: دکتر صدیقه شکوری راد

مدیر اجرایی فصلنامه زن در توسعه و سیاست:  دکتر عطیه هنردوست

مدیر اجرایی فصلنامه زن در فرهنگ و هنر:  مژگان عروجی