کارکنان کارکنان

عضو هیات علمی پژوهشی : سرکار خانم دکتر صدیقه شکوری راد

معاون اجرایی : سرکار خانم سحر رنجبر

مسئول دفتر : سرکار خانم زهرا قائمی

رئیس حسابداری : سرکار خانم لیلا میرزائی

رئیس کتابخانه : سرکار خانم طاهره نصیریان

مدیر اجرایی فصلنامه زن در توسعه و سیاست: سرکار خانم منصوره شهریاری

مدیر اجرایی فصلنامه زن در فرهنگ و هنر: سرکار خانم زهرا قائمی

مسئول کامپیوتر: سرکار خانم روشنک روشن شاد

دیگر همکاران: سرکار خانم عطیه هنردوست ، سرکار خانم مژگان عروجی