زنان در ادوار تاریخی از منظر ادبیات داستانی معاصر

زنان در ادوار تاریخی از منظر ادبیات داستانی معاصر


مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران وبیناری تحت عنوان " زنان در ادوار تاریخی از منظر ادبیات داستانی معاصر " با سخنرانی سرکار خانم دکتر منصوره شهریاری -  دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران - و مدیرجلسه جناب آقای دکترمحمد مهدی فتوره چی - مدیرکار گروه رسانه های نوین و خانواده مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران - در روز دوشنبه 26 مهر 1400 از ساعت 11 لغایت 13 به آدرس وبیناری : http://vroom.ut.ac.ir/res  برگزار می کند.