فضلیت ماه رمضان

فضلیت ماه رمضان


بسم الله الرحمن الرحیم 
فضلیت ماه رمضان 
حلول پر خیر و برکت ماه رمضان را تبریک می گویم و از "رب" شهر رمضان خوش ترین ضیافت و باصفاترین میهمانی را برای شما آرزو می کنم.
اگاهی از فضیلت ماه رمضان، مقدمه بهره گیری بیشتر از نعمت های پنهان و آشکار خداوند در این ماه است.
برای آگاهی بیشتر از فضیلت های ماه رمضان از کلام ناب رسول خدا ص بهره مند می شویم: 
ای مردم!
 ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به سوی شما رو کرده است. ماهی که نزد خدا ، بهترین ماه ها و روزهایش برترین روزها و ساعاتش ارزشمندترین ساعت هاست.
 سه نکته  را می توان از سخنان اغازین پیامبر ص استنباط کرد. 
الف)خطاب پیامبر ص به همه مردم، (ایها الناس)  بر گستردگی و عام بودن رحمت، برکت و آمرزش ماه رمضان گواهی دارد.
ب)بیان روزها، شب ها و ساعات در کلام رسول خدا ص، اهمیت همه اوقات ماه رمضان و تفاوت آن  را با سایر ماه ها نشان می دهد.
 ج)همانگونه که در کلام  رسول خداص ملاحظه می شود، فضل و رحمت خداوند وابسته به عملی نشده است، چنین فضلی جزء خصوصیات ماه رمضان است. 
 با توجه به ویژگی های سه گانه مزبور  برخی دیگر از فضائل عمومی ماه رمضان در کلام رسول خدا چنین است:
۱.ماه(رحمت،برکت و آمرزش ) به ما رو کرد؛
۲. به میهمانی خدا دعوت شدیم؛
۳. شایسته  کرامت الهی گشتیم؛
۴. نفس ها، تسبیح الهی اند؛
۵. خواب ها، عبادت به شمار می ایند؛
۶. عمل ها، مقبول اند؛
۷. دعاها، مستجاب هستند.
رحمت های عام در ماه رمضان را باید از  مصادیق  شادمانی دانست؛چنانکه خداوند در قرآن می فرماید:  بگو به فضل  و رحمت خدا شادمانی کنید که از آنچه می اندوزند، بهتر است.
تحلیل ادامه خطبه در گفتار بعدی تقدیم می شود.
ع. ق
اول ماه رمضان۱۴۴۲ق.