معرفی کتاب 08

معرفی کتاب 08


به زیر مقنعه

بررسی جایگاه زن ایرانی از قرن اول هجری تا عصر صفوی
مؤلف: بنفشه حجازی
ناشر: قصیده‌سرا
توضیح کتاب:
موضوع کتاب حاضر بررسی وضعیت زنان ایرانی از قرن اول هجری تا سال 908 هجری قمری، سال استقرار دودمان صفوی بر تخت حکومت ایران، است. در این پژوهش چهره فرهنگی، خانوادگی، جنسی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان در دوره مذکور مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است. نگارنده تلاش کرده تا از منابع و مدارک تاریخی موجود بیشترین بهره را ببرد و از شرح و تفسیر مبسوط برای گرفتن نتایج دلخواه خودداری کرده است.