گروه توانمندسازی زنان

گروه توانمندسازی زنان


اسامی اعضای کار گروه:

مدیر : آقای دکتر محمد علی محمدی قره قانی( عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

اعضاء  :

1) آقای دکتر سینا احمدی (عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی)

2) خانم  گلی صوفی زاد (دانشجوی دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت از دانشکده بهداشت و ایمنی علوم پزشکی شهید بهشتی)

3) آقای دکتر محمد موسوی خطاط

 

فعالیت های کار گروه:

1) برگزاری وبینار اصول و مبانی توانمند سازی با نگاهی به توانمند سازی زنان(۱۵ آذر ماه ۱۳۹۹ ) توضیحات بیشتر

2) برگزاری وبینار معرفی گام های اجرایی توانمندسازی اجتماع محور با تاکید بر توانمندسازی زنان - (۱۵ تیر ماه 1400 ) توضیحات بیشتر

3) برگزاری وبینار معرفی کتاب توانمندسازی زنان - (13 دی ماه 1400 ) توضیحات بیشتر