لیست اخبار لیست اخبار

1400/04/19 - وبینار آسیب شناسی شکست عاطفی از منظر روانشناختی 1400/04/19 - وبینار آسیب شناسی شکست عاطفی از منظر روانشناختی

1400/04/19

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران وبیناری تحت عنوان " وبینار آسیب شناسی شکست عاطفی از منظر روانشناختی " با سخنرانی سرکار خانم فهیمه باهنر - کاندیدای دکتری مشاوره دانشگاه اصفهان و پژوهشگر حوزه ­ی خانواده -  و سرکار خانم نیکو قاضی نژاد - کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران - در روز شنبه 19 تیر 1400 از ساعت 13 لغایت 15 به آدرس وبیناری : http://vroom.ut.ac.ir/res  برگزارکرد.