اطلاعیه 02

اطلاعیه 02


مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران  برگزار کرد : چالش های حضور زنان در عرصه مدیریت