کتابخانه کتابخانه

کتابخانه تخصصی مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران در سال 1386 راه اندازی شده و دارای منابع تخصصی در حوزه زنان و خانواده می باشد.

 ساعات کار کتابخانه: شنبه تا چهارشنبه   15:30 - 8

آدرس سایت برای جستجوی کتاب:

https://lib1.ut.ac.ir:8443/faces/home.jspx