رؤسای سابق مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران رؤسای سابق مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران

  • دکتر ژاله شادی طلب

اولین رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳)

 

  • دکتر سهیلا صادقی فسائی

دومین رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶)

 

  • دکتر زهرا پیشگاهی فرد

سومین رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹)

 

  • دکتر فهیمه فرهمند پور

چهارمین رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴)

 

  • دکتر ملیحه شیانی

پنجمین رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰)