طرح ها طرح ها

طرح های انجام شده در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران:

1- زنان و مسائل جنسیتی در برنامه چهارم توسعه ایران، مجریان : ژاله شادی طلب و سودابه امیری (1381)

2- طرح پژوهشی "مشارکت اجتماعی زنان"، مجری : دکتر ژاله شادی طلب (1381)

3- طرح پژوهشی "حضور زنان در بازارهای مالی: سیستم بانکی"، مجری : مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (1381)

4- طرح شبکه زنان جوامع فارسی زبان (PGN) (با همکاری بانک جهانی) (1383)

5- شیوه های توانمند سازی زنان سرپرست خانوار، مجری: دکتر ژاله شادی طلب (1383)

6- سیاست ها و برنامه های دولت برای ایجاد اشتغال (1382) (سازمان بین المللی کار و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران )

Review of Employment Creation Policies and Programs in the Islamic Republic Of Iran(CWS & International Labor Office[ILO])0

7- ابعاد جنسیتی بازار کار و ویژگی های اشتغال در ایران(1382) (سازمان بین المللی کار و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران) 

  Gender Dimensions of Labor Market and Employment Patterns in the Islamic Republic of Iran(CWSInternational Labor Office[ILO]) 0

8- ابعاد جنسیتی الگوها و ویژگی های فقر در ایران(1382) (سازمان بین المللی کار و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران)

Gender Dimensions of Patterns and characteristics of Poverty in the Islamic Republic of Iran(CWS & International Labor Office[ILO ]) 0

9- طرح پژوهشی "نقش زنان در توسعه کشورهای اسلامی"، مجری: دکتر الهه کولایی، به سفارش مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران و مرکز امور مشارکت زنان (1383)

10- طرح ملاحظات جنسیتی در برنامه های توسعه و توانمند سازی زنان ( با همکاری بانک جهانی) (1386)

11- طرح بررسی شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با توجه به ملاحظات جنسیتی (با همکاری آژانس بین المللی جایکا) (1385)

12- طرح بررسی عوامل مؤثر در تحکیم خانواده (با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی) (1386)

13- طرح بررسی جامعه شناختی کلیشه های جنسیتی و ساخت خانواده در سریال های تلویزیونی ایران ( در جشنواره پژوهش دانشگاه تهران به عنوان پایان نامه برتر شناخته شد)

14- طرح بررسی آثار و پیامدهای تأسیس دانشگاه‌های مخصوص دختران در مقایسه با دانشگاههای مختلط (مطالعه موردی: بررسی مقایسه‌ای نگرش اساتید و دانشجویان، زن و مرد دانشگاههای مختلط و خاص دختران) (1388)

15- بررسی وضعیت امنیتی زنان مرزنشین (مطالعه موردی استان کرمانشاه) (1388)

16- طرح پژوهشی - کاربردی تولید منشورات علمی مرتبط با حوزه مطالعات راهبردی زن و خانواده (1391)

17- طرح پژوهشی - کاربردی تولید و تدوین محتوای علمی مرتبط با حوزه مطالعات راهبردی زن و خانواده (1391)

18- قرارداد مطالعاتی و تحقیقاتی 6 پروژه ی راهبردی در موضوعات حوزه زنان و خانواده (1391)

19- طرح فراتحلیل مطالعات سرمایه اجتماعی زنان (1396)

20- طرح فراتحلیل مطالعات زنان سرپرست خانوار( 1396 )

21- طرح تحلیل روایت طرد اجتماعی (حاشیه شدن) زنان کارتن خواب در تهران (1396 )

22- طرح "مطالعه سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران " (1399)

23- طرح " بررسی نقش زنان در تاب آوری در حوادث غیر مترقبن" (1399)

24- طرح " اقدام پژوهی نحوه ی گذراندن اوقات فراغت زنان و دختران شهر تهران" (1399)

25- طرح " مطالعه کیفی پدیده تاب‌آوری تحمیلی در میان زنان خشونت‌ دیده شهر تهران" (1400)