معرفی مرکز معرفی مرکز

مرکز مطالعات زنان و خانواده دانشگاه تهران متعاقب بررسی اسناد فرهنگی بالادستی و از جمله دیدگاه و منویات مقام معظم رهبری و بر اساس این باور که زنان در عصر حاضر در جامعه در ارتقای سلامت و کارکرد بهینه خانواده، دانشگاه و جامعه نقشی برجسته و بنیادین دارند تشکیل می گردد. این مرکز با پایلوت قرار دادن دانشگاه تهران می کوشد تا با شناخت وضعیت و مسائل زنان شاغل در این دانشگاه به سوی ایجاد فضایی سالم و کارآمد برای آنان گام بردارد و زمینه های لازم به منظور افزایش توانمندی و به فعلیت رساندن قابلیت های جامعه مخاطب را فراهم کند. انجام ماموریت های این نهاد علمی و راهبردی در راستای اهداف تدوین شده و مبتنی بر مطالعات و جدید ترین یافته های علمی و طرح و برنامه هایی است که به ارتقای جایگاه و منزلت زنان در دانشگاه تهران و جامعه انجامیده و امید است بتواند در جامعه بزرگ دانشگاهیان کشور و سپس در سطح کشور منشا اثرات نیک و الهام بخش باشد.