رئیس فعلی رئیس فعلی

 دکتر فاطمه یزدیان

رئیس مرکز امور بانوان و خانواده دانشگاه تهران ( بهمن سال 1400 تا کنون)