اولین جلسه کمپ رهیاب

اولین جلسه کمپ رهیاب


1401/12/04

اولین جلسه کمپ رهیاب

فعالیت مشترک مرکز زنان و خانواده دانشگاه تهران با خوابگاه دختران دانشگاه تهران و قرارگاه احسان:

اولین جلسه کمپ رهیاب، حال خوب در زندگی دانشجویی (ویژه دانشجویان دختر خوابگاهی، مجتمع خوابگاهی شهید چمران و فاطمیه) در روز پنج شنبه 4 اسفند 1401 با تدریس خانم دکتر سهیلا سروش نیا، با سرفصل هفتگی خودآگاهی و تست خودشناسی، در مکان مجموعه شاد و مفرح کافه شهردخت برگزار شد.