بررسی تحولات یکسده حضور زنان در شهر

بررسی تحولات یکسده حضور زنان در شهر


1400/08/19

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران وبیناری تحت عنوان " بررسی تحولات یکسده حضور زنان در شهر" با سخنرانی دکترمجید فولادیان -  دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد - و فاطمه زیدانلویی- کارشناسی جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد  - در روز چهارشنبه 19 آبان 1400 از ساعت 11 لغایت 13 به آدرس وبیناری : http://vroom.ut.ac.ir/res  برگزار کرد.

درصورت تمایل می توان فایل ضبط شده را ازاین لینک دانلود کرد : Twenty first Webinar CWS