تازه های نشر در حوزه زنان97 صفحه اول ستون دوم

تازه های نشر در حوزه زنان97 صفحه اول ستون دوم


 

 

   21)جنسیتی شدن معکوس شهر (نقش دوم با ظاهری زنانه؛ اشتغال ویترینی زنان)

 ناشر:جامعه شناسان - تعداد صفحه :200

 پدید آورندگان:اسدالله نقدی ، محبوبه روئین‌تن

 موضوع:زنان - ایران - اشتغال ، نقش جنسیت در محیط کار - ایران ، زنان - اشتغال - جنبه‌های اجتماعی ، تبعیض جنسی در استخدام

 تاریخ نشر: 97/04/02       

 

  22)چالش‌های پرونده‌های کیفری مرتبط با طلاق در زنان مراجعه‌کننده به دادگاه‌های خانواده: یک مطالعه پدیدارشناسی 

 پدید آورندگان:افسانه حداد ؛ناشر:کتاب آوا- تعداد صفحه :146

  موضوع:طلاق - ایران - نمونه‌پژوهی ، حقوق جزا - ایران - نمونه‌پژوهی ، زنان مطلقه - ایران - نمونه‌پژوهی ، زنان - وضع حقوقی و قوانین - ایران - نمونه‌پژوهی

 تاریخ نشر: 97/03/07

 

 

  23)حقوق بنیادین کودکان و زنان در ایران و اسناد بین‌المللی

  پدید آورندگان:فاطمه قربانی مرکیه ؛ناشر:شمیم مهر و اندیشه - تعداد صفحه :130

  موضوع:حقوق کودک ، حقوق کودک - ایران، زنان - وضع حقوقی و قوانین - ایران ، زنان (فقه)، حقوق کودک - جنبه‌های مذهبی - اسلام، کودکان (حقوق بین‌الملل) ، زنان (حقوق بین‌الملل)

 تاریخ نشر: 97/03/23

 

 

24)حمایت از حریم خصوصی زنان در جرائم منافی عفت

 پدید آورندگان:سعید طیبی ؛ناشر: کتیبه سبز- تعداد صفحه : 176

  موضوع:امر قبیحه (حقوق) - قوانین و مقررات کیفری - ایران ، حق صیانت از حریم شخصی - ایران ،حریم شخصی - قوانین و مقررات - ایران ، زنان - وضع حقوقی و قوانین - ایران

 تاریخ نشر: 97/02/10

 

 

  25)حمایت بشردوستانه از زنان در مخاصمات مسلحانه به همراه اسناد بین‌المللی

 پدید آورندگان:ایمان ژیان‌پور،علی کمیلی‌پور؛ناشر:جنگل  جاودانه - تعداد صفحه :108

  موضوع:زنان-جرایم علیه ، زنان در جنگ ، جرایم جنسی (حقوق بین‌الملل) ، قربانیان سوء‌استفاده جنسی - وضع حقوقی و قوانین ، زنان (حقوق بین‌الملل)

 تاریخ نشر: 97/02/22

 

 

  26)درآمدی بر عسر و حرج زن در خانواده (پیامدها و راهکارها)

 پدید آورندگان:زینب عامری ؛ناشر:نسل روشن - تعداد صفحه :172

  موضوع:عسر و حرج - ایران ، عسر و حرج - ایران - جنبه‌های اجتماعی ، زنان - وضع اجتماعی

 تاریخ نشر: 97/04/09

 

 

  27) زن در آیینه‌ حقوق و اجتماع (مجموعه مقالات ارایه شده به همایش رفع خشونت علیه زنان)

 پدید آورندگان:هما داودی گرمارودی، تهمورث بشیریه، محمد آشوری، بهمن کشاورز؛ناشر:گنج دانش - تعداد صفحه :440

 موضوع:زنان - ایران - خشونت علیه - کنگره‌ها ، زنان - خشونت علیه - کنگره‌ها

 تاریخ نشر: 97/01/15

 

  28) زن و حقوق مالی: مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان

 پدید آورندگان:فاطمه فهیمی ؛ناشر:خرسند - تعداد صفحه :268

  موضوع:زنان - وضع حقوقی و قوانین - مطالعات تطبیقی

 تاریخ نشر: 97/02/03

 

 

  29) زنان و فرصتهای شغلی

 پدید آورندگان:سیده فاطمه نبی زاده،سیده زکیه نبی زاده ؛ناشر:سخنوران - تعداد صفحه :116

  موضوع:زنان - اشتغال؛ جنسیت و تقسیم کار ؛ نقش جنسیت - جنبه‌های جامعه‌شناختی

 تاریخ نشر: 97/05/02

 

 

  30) زنان و کیفیت زندگی: با نگاهی به کیفیت زندگی زنان در شهر

 پدید آورندگان:فریبا سیدان ؛ناشر:تیسا - تعداد صفحه :248

  موضوع:زنان در زندگی اجتماعی؛ زنان - وضع اجتماعی ؛زنان در زندگی اجتماعی - ایران؛ زنان - ایران - وضع اجتماعی ؛ کیفیت زندگی ؛کیفیت زندگی - ایران ؛ زندگی شهری

 تاریخ نشر: 97/02/27

 

 

  31) مشارکت اجتماعی زنان (زمینه، چالشها و راهکارها)

 پدید آورندگان:لیلی حسن‌عالی ؛ناشر:سنجش و دانش - تعداد صفحه :116

  موضوع:زنان - ایران - وضع اجتماعی - نمونه‌پژوهی؛ زنان در توسعه - ایران - نمونه‌پژوهی ؛ مشارکت اجتماعی - ایران - نمونه‌پژوهی

 تاریخ نشر: 97/03/28

 

 

  32)موانع و چالش‌های توسعه‌ی کارآفرینی زنان

 پدید آورندگان:سیدداود میرصادقی ، محسن هدایتی ، شیرسوار ؛ناشر:نوروزی - تعداد صفحه :160

  موضوع:کارآفرینی ؛ زنان اهل کسب و کار

 تاریخ نشر: 97/04/30

 

 

  33) کتاب‌شناسی زنان (قرن 1 تا 5 هجری)

 پدید آورندگان:فاطمه محمدی ؛ناشر:بیکران دانش- تعداد صفحه :130

  موضوع:زنان مسلمان - کتابشناسی؛ زنان - کتابشناسی ؛ نویسندگان مسلمان - قرن 1 - 5ق. - سرگذشتنامه و کتابشناسی ؛

 تاریخ نشر: 97/02/08