تست نشریه زن در فرهنگ و هنر

تست نشریه زن در فرهنگ و هنر


 

 

فصلنامه زن در فرهنگ و هنر نشریه ای علمی است که مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران از سال 1388منتشر کرده و از کمیسیون نشریات علمی کشور- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - درجه علمی دریافت کرده است. این فصلنامه اولین نشریه دانشگاهی درباره مسائل زنان است که به طرح مباحث فرهنگی و هنری با گرایش های مختلف علمی مانند ادبیات فارسی، الهیات، تاریخ، زیبایی شناسی و هنر، جامعه شناسی، انسان شناسی، روانشناسی  و ... با رویکرد جنسیتی  می پردازد.

 

 

صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران 

مدیر مسئول: دکتر فاطمه یزدیان (دانشیار دانشگاه تهران)

سردبیر: دکتر اعظم راودراد (استاد دانشگاه تهران)

مدیر داخلی: دکتر منصوره شهریاری 

 

هیئت تحریریه:

دکتر جلال الدین رفیع فر(استاد دانشگاه تهران)

دکتر حمیرا زمردی (استاد دانشگاه تهران)

 دکتر شیرین احمدنیا (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)

دکتر مسعود حاجی زاده میمندی (دانشیار دانشگاه یزد)

دکتر سیده راضیه یاسینی (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات)

دکتر سیده فاطمه موسوی (دانشیار دانشگاه الزهراء (س))

 دکتر عبداله بیچرانلو حسن)  استادیار دانشگاه تهران)

 دکتر لیزبت ون زونن (استاد آراسموس روتردام هلند)

 دکتر مهدی سمتی( استاد ایلینوی شمالی آمریکا)

 

نشانی: تهران- بلوار کشاورز- خیابان وصال - کوچه دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن (شاهد سابق)-  پلاک 8 - واحد 7 و 9 شرقی  

کد پستی: 1417753991

 صندوق پستی : 671-13145

تلفن: 88391980

 دورنگار: 88974270 - 021

پست الکترونیکی: jwica@gmail.com