شهادت امام ششم

شهادت امام ششم


سالروز شهادت رئیس مذهب تشیع و امام ششم حضرت امام جعفر صادق (ع)