قراردادها

قراردادها


1) قرارداد همکاری تحقیقاتی و پژوهشی بین دبیرخانه همایش آینده نگری تحولات خانواده و زنان در ایران و ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (اسفند 1395)

2) قرارداد همکاری تحقیقاتی و پژوهشی بین دبیرخانه همایش بین المللی زنان و زندگی شهری و ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (اسفند 1395)

3) عقد قرداد پژوهشی مطالعاتی با دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران؛ طرح با عنوان  "بررسی نقش زنان در تاب آوری در حوادث غیر مترقبه ، اقدام پژوهی نحوه ی گذراندن اوقات فراغت زنان و دختران شهر تهران" (اسفند 1398)