قراردادها

قراردادها


1) قرارداد همکاری تحقیقاتی و پژوهشی بین دبیرخانه همایش آینده نگری تحولات خانواده و زنان در ایران و ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (اسفند 1395)

2) قرارداد همکاری تحقیقاتی و پژوهشی بین دبیرخانه همایش بین المللی زنان و زندگی شهری و ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (اسفند 1395)

3) عقد قرداد پژوهشی مطالعاتی با دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران؛ طرح با عنوان  "بررسی نقش زنان در تاب آوری در حوادث غیر مترقبه ، اقدام پژوهی نحوه ی گذراندن اوقات فراغت زنان و دختران شهر تهران" (اسفند 1398)

4) عقد قرارداد همکاری برگزاری کارگاه "دوره جامع پایش و ارزشیابی در اقدامات اجتماع محور" بین مدرس کارگاه و ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (دی و بهمن 1399)

5) عقد قرارداد همکاری برگزاری کارگاه "برنامه سازی رادیویی" بین مدرس کارگاه و ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (بهمن 1399)

6) عقد قرارداد همکاری برگزاری کارگاه "مددکاری اجتماعی" بین مدرس کارگاه و ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (فروردین 1400)