معرفی مرکز_old

معرفی مرکز_old


 

معرفی مرکز:

امروزه بیش از هر زمان دیگر موقعیت زنان در جوامع تغییر نموده است، بسیاری از موانع رسمی که فعالیت زنان را محدود و یا غیر ممکن می ساخت از سد راه برداشته شده است و زنان بیشتر از هر زمان دیگری در حوزه تحصیلات و مشاغل اجتماعی دیده می شوند. نگرش مردان نیز تا حدود زیادی نسبت به زنان تغییر نموده است، برخلاف گذشته بسیاری از آنها با حضور زنان در عرصه های عمومی عنادی ندارندعلی رغم این تغییرات هنوز شاهد الگو های عمیق جنسیتی می باشیم که روابط اجتماعی میان زنان را متاثر می سازد.

برای مثال هنوز سهم زنان در بسیاری از عرصه ها از جمله تصمیم گیری، تصمیم سازی، قانون گذاری و اجرای قوانین نا دیده انگاشته می شود و این حوزه ها کاملاً مردانه به حساب می آید.براستی جایگاه و منزلت اجتماعی زنان در حوزه خانواده و عرصه های عمومی چگونه تبیین می شود؟برای تبیین جایگاه زنان در جامعه چه صورتبندی یا پارادایم های نظری وجود دارد؟چگونه روابط اجتماعی بین زنان و مردان بر جامعه تاثیر می گذارد؟ مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران در یک فضای علمی و بدور از جهت گیری های صنفی و سیاسی، دانش و ابزاری را فراهم می آورد تا به این سؤالات پاسخ داده شود.این مرکز در سال 1380 به عنوان یک مرکز علمی- پژوهشی تا‌سیس گردید که با هدف هدایت و ساماندهی و گسترش و ارتقای مطالعات و تحقیقات در حوزه زنان و خانواده در سطح ملی و بین المللی عمل می نماید و از سال 1383 اجرای رشته مطالعات زنان در دوره کارشناسی ارشد را نیز به عهده دارد.

بطور کل:

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران به عنوان یک مرکز تحقیقاتی در سال ۱۳۸۰ تأسیس گردید و فعالیت های علمی و پ‍ژوهشی را در راستای شناسایی، بررسی و ارائه راهکار درباره مسائل زنان ایرانی آغاز کرد. از سال ۱۳۸۳ این مرکز با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه تهران علاوه بر انجام امور تحقیقاتی و با توجه به تاثیری که تحصیلات تکمیلی بر پیشبرد بهتر امر پژوهش دارد، عهده دار آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مطالعات زنان گردید و تا کنون اقدام به پذیرش دانشجو در ۵ دوره کارشناسی ارشد نموده است. در حال حاضر واحد شماره یک این مرکز درمحل ساختمان شماره دو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در خیابان قدس ، کوچه شاهد و واحد شماره دو در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران  مستقر می باشد و به عنوان یک مؤسسه پژوهشی- آموزشی میان رشته ای مستقل در حال فعالیت است.

 

کلیات مرکز:

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران به عنوان یک مرکز تحقیقاتی در سال 1380 تأسیس گردید و فعالیت های علمی و پ‍ژوهشی را در راستای شناسایی، بررسی و ارائه راهکار درباره مسائل زنان ایرانی آغاز کرد. از سال 1383 این مرکز با تصویب هیئت رئیسه دانشگاه تهران علاوه بر انجام امور تحقیقاتی و با توجه به تاثیری که تحصیلات تکمیلی بر پیشبرد بهتر امر پژوهش دارد، عهده دار آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مطالعات زنان گردید و تا کنون اقدام به پذیرش دانشجو در 5 دوره کارشناسی ارشد نموده است. در حال حاضر این مرکز درمحل پردیس مرکزی دانشگاه تهران مستقر بوده و به عنوان یک مؤسسه پژوهشی- آموزشی میان رشته ای مستقل در حال فعالیت است. اساسنامه اولیه مرکز به صورت توافق نامه ای میان دانشگاه تهران و مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری (مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری فعلی) به امضای ریاست وقت دانشگاه تهران رسید.