مناسبت ها

مناسبت ها


 

ما نیز با حادثه دیدگان ساختمان پلاسکو و همه آتش نشانان از جان گذشته همدردیم.

مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران