نشریه اقتصاد زنان

نشریه اقتصاد زنان


نام نشریه : اقتصاد زنان 

دوره نشریه : ماهنامه

موضوع : اجتماعی - اقتصادی

صاحب امتیاز : اشرف  گرامی زادگان