نشریه خانواده و پژوهش

نام نشریه : خانواده و پژوهش

دوره نشریه :  فصلنامه

رتبه علمی : علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

موضوع : جامعه شناسی، روانشناسی و علوم تربیتی

صاحب امتیاز: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش