نشریه زنان و زندگی

نشریه زنان و زندگی


نام نشریه : زنان و زندگی

دوره نشریه :  دو ماهنامه

رتبه علمی : علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

موضوع : اجتماعی، اقتصادی

صاحب امتیاز: سیده شیده لالمی