نشریه زن در توسعه و سیاست

نشریه زن در توسعه و سیاست


نام نشریه : زن در توسعه و سیاست  

دوره نشریه :  فصلنامه

رتبه علمی : علمی - پژوهشی (علوم انسانی )

موضوع : مباحث اجتماعی، رفتاری، اقتصادی و سیاسی مربوط به زنان ایران

صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران