نشریه زن در فرهنگ و هنر

نشریه زن در فرهنگ و هنر


نام نشریه : زن در فرهنگ و هنر  

دوره نشریه :  فصلنامه

رتبه علمی : علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

موضوع : مباحث فرهنگی، هنری، ادبی، دینی، فلسفی، باستان­شناسی و تاریخی مربوط به زنان

صاحب امتیاز: مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران