نشریه زن و جامعه

نام نشریه : زن  و جامعه  

دوره نشریه :  فصلنامه

رتبه علمی : علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

موضوع : زنان در جامعه و در ارتباط با جامعه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت