نشریه زن و فرهنگ

نشریه زن و فرهنگ


نام نشریه : زن و فرهنگ

دوره نشریه :  فصلنامه

رتبه علمی : علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

موضوع : حضور فرهنگی زنان در عرصه های گوناگون زندکی و تلاش اجتماعی

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز