نشریه زن و مطالعات خانواده

نشریه زن و مطالعات خانواده


نام نشریه :  زن و مطالعات خانواده

دوره نشریه :  فصلنامه

رتبه علمی : علمی - پژوهشی (علوم انسانی)

موضوع : در زمینه ی مطالعات زنان و خانواده

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز